Алматы облысында үздік әлеуметтік жоба иегерлерін марапаттады

Талдықорғанда «Азаматтық қоғам және мемлекеттік: диолог, ынтымақтастық, жауапкершілік» атта форумы өтіп, 5 үздікҮкіметтік емес ұйымдарды Алматы облысы әкімінің орынбасары Ақан Жылқышыбайұлы марапатады.

«Алматы облысыүкіметтікемесұйымдарғаерекшеқолдаукөрсететінінөздеріңіздебілесіздер. Еңқуантарлығыоблысымызда 400-ге жуықүкіметтікемесұйымтіркелгеноныңтеңжартысыауылдықаймақтардан. Бүгінгікүні 154 жоба қолға алынып отыр. Оның деніжағдайытөменотбасыларғажәрдемдесу, ерекшекүтімдіталапететінмүгедекжандардыңжағдайынжасау, еліміздіңболашағыбалалардықорғау, жастардықолдау, мәдениетжәне спорт салаларынөркендетуболады»,- дедіол.

ҮЕҰ арналған форумның мақсаты ұйымдар арасындағы тәжірибе алмасуды жақсарту және олардың одан әрі бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру.

-Екікүнгежалғасқан форум өтеүлкендәрежедеөтуде. Форумда жергілікті үкіметтік емес ұйымдардың даму деңгейін, олардымемлекеттіңқолдаудәрежесінкөріпқуаныпотырмын. Болашақтамемлекеттіңатқаратынбіразжұмыстары ҮЕҰ-ныңжәнебизнесмендердіңқолынатолықтайөткенідұрысдепесептеймін. Өйткені, билікхалықтытолықтайқанағаттандырааламайды. Дамыған 30 едіңқатарынакіреміздесек, ҮЕҰ-ныжәнехалықүшінжұмысістепжатқанкәсіпкерлердіқолдаудыарттырмаса, кемітпеуіқажет,-дейдіҚазақстанРеспубликасыныңазаматтықАльянсының вица-президентіМусағалиДуамбеков.

2017 жылданберіжалғасынтауыпкележатқанүкіметтікемесұйымдарғаарналғанмемлекеттарапынанбөлінетінпремияларғакөпұсынысберетін Алматы облысы 2018 жылдыңқорытындысыбойынша Астана қаласынанкейінгі ІІ- орындатұр. Толығырақ ҚР ДіністеріжәнеазаматтыққоғамминистрлігіАзаматтыққоғамістерікомитетітөрағасыныңжаңаорынбасарыБақытжанНарымбетовайтыпөтті.

-Биылғы Астана қаласындаөтетіназаматтық форум өзгешеформаттаөтужоспарлатыпотыр. Ерекшелігінетоқталыпөтетінболсақ, олауылдыелдімекендердегіүкіметтікемесұйымдардың форумы бөлекөтедіжәне ҮЕҰ тығызқарым- қатынасорнату, тұрақтылықты күшейту бойыншаүшнегізгі механизм енгізілді. Біріншісі: премия, мемлекет тарапынан бөлінген гранттар, екіншісі: ҮЕҰ халықаралықдеңгейдегідонорларментәжірибеалмасу, үшіншісі: қоғамдықкеңестер институты. Соныменқатар, азаматтықфорумға тек үкіметтікемесұйымдарданбөлексаясипартиялар, БАҚ өкілдері, жаңатехнологиялардыңавторларыжәнебүгінгіфорумдасайланған 15 делегат қатыспақ,- депқорытындыладыол.

Шара соңында, форум қонақтарына арналған концеттік бағдарлама қойылып, арнайы силықтар табысетілді.

 

МеруертМахмұтжан

Мәліметпен бөлісу: