Мекенжай бойынша тіркеу туралы

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ ҚазақстанРеспубликасы Ішкі істерминистрлігі мен бірігіп eGov.kz порталында «Мекенжай бойынша тіркелген тұлғалар туралы мекенжай анықтамасын беру» атты жаңа қызметкөрсетіле бастағаны туралы хабарлайды.

Енді жылжымайтын мүлік иесінің баспанада тіркелген тұлғалар туралы мәлімет алуға мүмкіндігі бар. Бұлдегеніңіз, пәтер/үйиесіоныңпәтерінде/үйінд етіркелген барлық тұлғалар туралы ақпаратты бір анықтама арқылы алады деген мағынаны білдіреді.

Аталғанқызметтіпайдалануүшінтүрғынүйиесі eGov.kz порталынакіріп, «Жылжымайтынмүлік – Тұрғынүйқатынастары» бөліміндеқызметтітаңдап, оғантапсырысбереді, кейінкөрсетілгентізімненжылжымайтынмүліктіңтиістіобъектісінтауып, SMS-пароль немесе ЭЦҚ арқылытапсырысынрастайды.

Таңдалғанжылжымайтынобъектісібойыншатіркелгенжекетұлғалардыңтізіміқосаберілгенмекенжайанықтамасытапсырысберілгенқызметтүрініңнәтижесіболыптабылады.

Қызметтегінкөрсетіледі, қызметкөрсетууақыты 15 минуттанаспайды.

 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Баспасөз қызметі.

Мәліметпен бөлісу: