«Рухани жаңғыру» әлеуметтік жобалар акселераторы байқауына қатысуға шақырамыз

Алматы облысының тұрғындарын «Рухани жаңғыру» әлеуметтік жобалар акселераторы байқауына қатысуға шақырамыз

Байқауға ҮЕҰ, әлеуметтік кәсіпкерлер, бастамашыл топтар, ғылыми жұртшылық, өнер және мәдениет қайраткерлері, шағын және орта бизнес өкілдері қатыса алады.

2021 жылғы 10-30 қыркүйек аралығында өтетін байқауға қатысуға келесі бағыттар бойынша жобалық топтар шақырылады:

–  Инклюзивті қоғамды дамыту (жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды, қарт адамдарды, ерекше қажеттіліктері бар адамдарды, аз қамтылған көп балалы отбасыларды қолдау);

–   Бейресми білім беру шеңберінде өзекті құзыреттерді дамыту (қаржылық, құқықтық, медиалық, IT, цифрлық сауаттылық, ағылшын, мемлекеттік тілдерді меңгеру);

–  Ауылшаруашылық, өңірлік, білім туризмін дамыту;

–  Мәдениет, өнер және халық шығармашылығы және спорт саласындағы жобаларды біріктіретін алаңдарды дамыту;

–  Халықтың экологиялық мәдениетін дамыту;

–  Аумақты (ауылды, ауданды, қаланы) дамыту, қалалық ортаны дамыту, урбандалу саласының жобаларын қолдау.

Байқауға қатысу үшін 2021 жылғы 30 қыркүйек сағат 18.00-ге дейін (Нұр-Cұлтан қ. уақыты бойынша) https://openco.kz/accelerator/kaz сілтемеcіне сәйкес мемлекеттік немесе орыс тілінде өтінім беріп, тіркеуден өту қажет.

          Өтінімдер төмендегі критерийлер бойынша іріктеледі:

1) Мақсатты аудитория үшін жобаның маңызды нәтижелерінің болуы, әлеуметтік тиімділікке қол жеткізу;

2) Белгілі бір салада және халықтың нақты топтары арасында «Рухани жаңғыру» қағидаларын іс жүзінде іске асыру үшін жобаның әлеуеті;

3)  Жобаның масштабтауға дайындық дәрежесі;

4) Жоба идеясы немесе жоба пилоттық режимде іске асырудың ерте сатысында байқауға ұсынылған жағдайда таңдалған салада жобаларды іске асырудағы жобалау командасына қатысушылардың өткен тәжірибесі ескеріледі;

5) Жоба командасының барлық кезеңдерде акселерация бағдарламасына қатысуға және жоба моделін жетілдіру, жобаны масштабтауға ресурстар тарту үшін іскерлік байланыстар орнату бойынша жұмыс істеуге әзірлігі.

           Акселераторға қатысуға өтінімдерді іріктеу тәртібі

           1) Өтінімдерді алдын ала іріктеуді ұйымдастыру комитеті сараптама тобының мүшелерімен бірлесіп, олардың түсуіне және жоба көшбасшыларымен сұхбат жүргізуге қарай жүзеге асырады. Сұхбат барысында Ереженің 10-тармағында көрсетілген критерийлерге сәйкестігі анықталады. 

          2) Қатысушылар ұйымдастыру комитетімен сұхбаттан кейін,  сұхбат өткізілген күннен кейін 3 күннен кешіктірмей байқауға ұсынылған құжаттар пакетін жаңартуға және/немесе толықтыруға мүмкіндігі бар. 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толық емес ақпарат ұсынған және/немесе сұхбаттан өтпеген өтініш берушілер Акселераторға қатысуға жіберілмейді.

         3) Алдын ала іріктеу қорытындылары бойынша көрсетілген критерийлер негізінде ұйымдастыру комитеті акселерация бағдарламасына жіберілген жобалардың тізімін қалыптастырады.

        4) Акселерация міндеттерін жүйелі түрде орындамаған жағдайда ұйымдастыру комитеті жобаны «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша әлеуметтік жобалар Акселераторынан шығаруға құқылы.

         5) Байқау туралы қосымша ақпаратты Алматы облысы бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру бөлімінің маманы және әлеуметтік жобалар акселераторы байқауына Алматы облысы бойынша жауапты Дармышев Ержан Жанұзақұлы (87282) 41-15-81, 87479002640, 87074131988 ұялы телефон нөмірлері арқылы алуға болады.

Приглашаем жителей Алматинской области принять участие в конкурсе акселераторов социальных проектов « Рухани жаңғыру»

    Участниками Конкурса могут быть НПО, социальные предприниматели, инициативные группы, научная общественность, деятели искусства и культуры, представители малого и среднего бизнеса.

    К участию в конкурсе, который пройдет с 10-го по 30-е сентября 2021 года, приглашаются проектные группы по следующим направлениям: 

  1. развитие инклюзивного общества (поддержка детей-сирот и оставшихся без попечительства родителей, пожилых людей, людей с особыми потребностями, малообеспеченных многодетных семей);
  2. развитие актуальных компетенций в рамках неформального образования (финансовая, правовая, медийная, IT, цифровая грамотность, владение английским, государственным языками);
  3. развитие сельскохозяйственного, краеведческого, образовательного туризма;
  4. развитие площадок, объединяющих проекты в сфере культуры, искусства и народного творчества, и спорта;
  5. развитие экологической культуры населения;
  6. развитие территории (села, района, города), развитие городской среды, поддержка проектов урбанистической сферы.

    Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 30 сентября 2021 года (по времени Нур-Султана) пройти регистрацию по ссылке https://openco.kz/accelerator/kaz  и подать заявку на государственном или русском языке.

    Заявки отбираются по следующим критериям:

1) наличие значимых результатов проекта для целевой аудитории, достижение социального эффекта;

2) потенциал проекта для практической реализации принципов «Руханижаңғыру» в определенной сфере и среди конкретных групп населения;

3) степень подготовленности проекта к масштабированию;

4) в случае представления на конкурс идеи проекта, либо проекта на ранней стадии реализации в пилотном режиме, учитывается прошлый опыт участников проектной команды в реализации проектов в выбранной сфере;

    5) готовность команды проекта участвовать в программе акселерации на всех этапах и работать над совершенствованием модели проекта, установлением деловых связей для привлечения ресурсов на масштабирование проекта.

          Порядок отбора заявок на участие в Акселераторе

          1)Предварительный отбор заявок осуществляется организационным комитетом совместно с членами экспертной группы по мере их поступления и проведения интервью с лидерами проектов. В ходе интервью определяется соответствие критериям, указанным в п.10 положения.

        2) Участники имеют возможность обновить и/или дополнить пакет документов, предоставленный на конкурс, после интервью с организационным комитетом, но не позднее 3-х дней после даты проведения интервью. Заявители, предоставившие неполную информацию по форме согласно приложению 1, и/или не прошедшие интервью, не допускаются к участию в Акселераторе.

       3)По итогам предварительного отбора на основе указанных критериев организационный комитет формирует список проектов, допущенных к программе акселерации.

      4) В случае систематического невыполнения задач акселерации организационный комитет вправе исключить проект из Акселератора социальных проектов по программе «Рухани жаңғыру».

      5) Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у специалиста отдела реализации программы «Рухани жаңғыру» по Алматинской области и ответственного за конкурс акселератора социальных проектов по Алматинской области Дармышев Ержан Жанузакович по номеру: (87282) 41-15-81, 87479002640, 87074131988

Мәліметпен бөлісу: