Сайлау – 2023 ақпараттық хабарлама

  Газеттің басылым алаңдарын берудің жалпы шарттары мен тәртібі

           Газет үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін басылым алаңдарын береді. Газетке жазбаша өтініш осы хабарлама негізінде демалыс және мереке күндерін қоспағанда, күн сайынғы сағат 09:00- ден 17.00-ге дейін Үшарал  қаласы, Жеңіс көшесі, 129 үй мекенжайы бойынша қабылданады.

         «Алакөл айнасы» ЖШС-і – «Алакөл» газеті Жыланды және Үшбұлақ ауылдық округтері әкімі лауазымына кандидаттарға (бұдан әрі-үгіт материалдары) орналастыру  үшін газет алаңын  беру ақысының  мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы хабарлайды.

         Баспалық материалдарды орналастырудың кезектілігі жазбаша өтініштердің келіп түсу реттілігіне байланысты газетпен белгіленеді.

                       Үгіттік баспа материалдарын берудің тәртібі

         Газетке үгіттік баспа материалдарды газет жарық көретін датаға 3 (үш) күнтізбелік күн қалғанға дейін модульдер немесе мақалалар түрінде тапсырылуға тиісті. Газет материалдарда конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге, республикалық тұтастығын бұзуға, мемлекеттің қауіпсіздігін бүлдіруге, әлеуметтік нәсілдік, ұлттық, діни таптық және рулық алауыздық тудыруға, сондай – ақ, заңмен қарастырылмаған және заңмен қарастырылған, тағы басқа негіздерде әскерилендірілген құрылымдар құру идеялары көрініс берген жағдайда үгіттік баспа материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы.  

         Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген басылым алаңдарын берудің шарттар мен тәртібі уәкілетті органдардың талабына сай түзетілуі мүмкін.

         Газеттің басылым алаңдарын төлеудің тәртібі мен мөлшері.

         Үгіттік материалдарды орналастыруға арналған басылым алаңдарының 1 шаршы см бағасы 120 теңге (ҚҚС қоса есептемегенде).

         Төлем серіктестік берген есеп – шот негізінде сол есеп – шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

          Төлем газеттің басылым алаңы беру жөніндегі тиісті келісім шартта немесе есеп шотта көрсетілген серіктестіктің банктік реквизиттеріне төленеді.                

                                                                                «Алакөл айнасы»  ЖШС.

                                                                                «Алакөл» газеті

Выборы-2023

Информационное сообщение

ТОО «Алакөл айнасы» – собственник газеты «Алакөл» (далее – Газета) о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатных площадей для размещения материалов предвыборной агитации на выборы акима Жыландинской и Ушбулакских сельских округов.

Общие условия и порядок предоставления газетных площадей Газетой

Газета предоставляет печатные площади для размещения агитационных печатных материалов.

Письменные обращения принимаются Газетой для кандидатов в акимы сельских округов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу:г.Ушарал , ул Жеңіс,129.

Кандидат в акимы сельких округов, (доверенное лицо) предоставляет  ТОО «Алакөл айнасы»  письменное обращение с указанием следующей информации:

– Ф.И.О. кандидата (доверенного лица), подающего обращение;

– удостоверение личности кандидата (доверенного лица);

– удостоверение кандидата (доверенного лица), выданное уполномоченным органом;

– содержание письменного обращения с указанием планируемого объема печатной площади и времени ее предоставления, вида агитационных материалов;

– подпись кандидата (доверенного лица).

К письменному обращению прилагаются:

– копия удостоверения кандидата;

– копия удостоверения личности кандидата (доверенного лица).

Публикации должны содержать информацию об их оплате, ответственных лицах за выпуск материалов, источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию.

Очередность размещения печатных материалов устанавливается Газетой в порядке поступления письменных обращений.

Порядок предоставления агитационных печатных материалов

Агитационные печатные материалы предоставляются Газете в виде модулей или статей за 3 (три) календарных дня до даты выхода Газеты.

Газета вправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в случае, если усмотрит в них провозглашение идей насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований и на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Газета вправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации политических партий.

Условия и порядок предоставления печатных площадей, указанных в настоящем сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов.

Мәліметпен бөлісу: